Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi

Print

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”

Iesniedzamie dokumenti

Lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klientam jāiesniedz vienā no centra nodaļām tieši vai jānosūta  pa pastu:

 1. rakstisks iesniegums, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, kontakttālruņa numuru, e-pastu, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli un tā izmantošanas mērķi. Ja tehnisko palīglīdzekli  bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai - pārstāvis, iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievienojo pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (dzimšanas apliecības, pilnvaras).  Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis pieprasītājs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. (izņemot tehniskos palīglīdzekļus, kuri uzskaitīti Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 11.punktā un individuāli izgatavojamie tehniskie palīglīdzekļi)
  Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai šeit
   
 2. ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (Ministru kabineta 2006.gada 4 aprīļa noteikumu Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība" 89.pielikums), kas apliecina personas funkcionālo traucējumu esību, veidu, smaguma pakāpi un tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību
  Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai šeit

Skat. http://www.likumi.lv/doc.php?id=132359&from=off

Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, papildus jāiesniedz:

 • Stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta – epikrīzes (kopiju), kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas Centrā, personām ar pirmreizējiem traucējumiem;
 • Individuālais rehabilitācijas plāns, personām ar prognozējamo invaliditāti;
 • Izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādes, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
 • Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmēja pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;
 • Nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, vai nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru personām, kuras veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimniecības darbības veikšanai.

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana
 

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana par valsts līdzekļiem notiek rindas kārtībā. Par rindas pienākšanu klientam tiek paziņots rakstiski. Klientam nosūtītajā vēstulē tiek norādīta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas vieta.

Ja klients ierasties saņemt  pārvietošanās vai pašaprūpes palīglīdzekļus personīgi nevar, tad centra darbinieks veic klienta apmaksātu mājas vizīti.

Vienreizējā iemaksa

Saņemot tehnisko palīglīdzekli klients veic vienreizējo iemaksu:

 • par bērnu – vienu latu (1.42 EURO);
 • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – piecus latus (7.11 EURO).

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

 • trūcīga persona;
 • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
 • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Tehnisko palīglīdzekļu noma par maksu

Iznomājot tehnisko palīglīdzekli personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Uzrādot pensionāra vai invaliditātes apliecību tehnisko palīglīdzekli var iznomāt ar 50% atlaidi.

UZMANĪBU!Norēķinu kārtība Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā Rīgā (Ventspils ielā 53) un reģionālajās nodaļas Kuldīgā (Jelgavas ielā 60) un Rēzeknē (Rīgas ielā 1) par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu saņemšanu (tehniskā palīglīdzekļa saņemšana, nomas pakalpojumi u.c.) iespējams norēķināties tikai SKAIDRĀ NAUDĀ!

Paldies par sapratni!

Garantijas remonts(patapinājumā un īpašumā izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem)

Uz garantijas remontu tehniskais palīglīdzeklis jānodod ar visu tam pievienoto papildaprīkojumu un iepakojumu (ja tāds ir bijis izsniegšanas brīdī).

Garantija neattiecas:

 • uz parasto nolietojumu;
 • uz bojājumiem, kas radušies ārējas mehāniskas iedarbības rezultātā un nav atzīstami par defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ;
 • uz bojājumiem, kas radušies, ja tehniskais palīglīdzeklis izmantots neievērojot ekspluatācijas noteikumus un normas vai izmantots mērķim, kādam tas nav paredzēts, vai kopšanas instrukcijas neievērošanas gadījumā.

Pēc garantijas termiņa beigām bezmaksas tehnisko palīglīdzekļu apkope un remonts tiek veikts tikai patapinājumā izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
Elektriskie riteņkrēsli ar rokas vadību – akumulatoru nomaiņa neietilpst garantijas un pēc garantijas remontā 
Uzmanību: Tehnisko palīglīdzekļu remonta meistars pieņem Rīgā, Ventspils ielā 53, otrdienās un ceturtdienās.
Apkopei un remontam (t.sk. garantijas remontam) netiek pieņemti netīri tehniskie palīglīdzekļi (dubļi, gruži u.c. netīrumi uz ārējām virsmām, kabatās).