Pārlekt uz galveno saturu

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kompleksu multidisciplināru rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

Stratēģiskā mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi uzdevumi:

  • Nodrošināt rehabilitācijas pieejamību, savlaicīgumu un pēctecīgumu integratīvā veselības aprūpē, sniedzot izcilas kvalitātes rehabilitācijas pakalpojumus stacionārā, dienas stacionārā, ambulatori un mājas rehabilitācijā.
  • Mazināt rehablitācijas pakalpojumu integritātes nodrošināšanas risku, ierobežojot stacionāra un ambulatoro pacientu savstarpēju kontaktēšanos, it īpaši ievērojot epidemioloģisko risku, šim nolūkam radot dalītu vidi stacionāra un ambulatoro pacientu rehabilitācijai.
  • Kļūt par kompetences (ekselences) centru rehabilitācijas jomā, ar iespējām ārstēt un  rehabilitēt pacientus ar viskomplicētākiem un sarežģītākiem veselības traucējumiem, balstoties uz plašas multiprofesionālas/multidisciplināras speciālistu komandas darbu, inovatīvo medicīnas tehnoloģiju izmantošanu un specializētu rehabilitācijas programmu ieviešanu.
  • Realizēt individualizētu multidisciplināru uz pacientu centrētu rehabilitāciju, attīstot specializētas rehabilitācijas programmas, pamatojoties uz funkcionēšanas konceptu un Starptautisko funkcionēšanas klasifikāciju.
  • Kļūt par rehabilitācijas medicīnas ekspertīzes centru valstī, attīstot klīniskās metodiskās vadības funkciju metodisko materiālu izstrādei ar mērķi pilnveidot rehabilitācijas procesu vadību, praktisku rekomendāciju izstrādei profesionāļiem un pacientiem, kā arī traumu un slimību profilakses virzienu popularizēšanai sabiedrībā.
  • Būt par vadošo rehabilitācijas speciālistu izglītības, profesionālās pilnveides un pētniecības klīnisko bāzi valstī, veicinot rehabilitācijas jomas attīstību.
  • Veicināt domāšanas paradigmas maiņu no medicīniskā invaliditātes modeļa uz biopsihosociālo modeli, veicinot pacientu iekļaušanos sabiedrībā arī caur rekreācijas un adaptīvā sporta aktivitātēm.
  • Attīstīt mūsdienīgu tehnisko palīglīdzekļu ražotni, lai kompleksi un efektīvi realizētu rehabilitācijas programmas līdztekus tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanas procesam.
  • Turpināt uz klientu orientētu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu valsts deleģētās funkcijas ietvarā.
  • Izveidot pievilcīgu darba vidi un apstākļus augsti kvalificētu profesionālu speciālistu piesaistei.