Pārlekt uz galveno saturu

Privātuma politika

Mērķis

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk – NRC “Vaivari”) privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Piemērojamie tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

Fizisko personu datu aizsardzības likums. 

Citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kas reglamentē pacietu tiesības,  informācijas sabiedrības pakalpojumus u.c. 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir NRC “Vaivari”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003273900, juridiskā adrese Jūrmala, Asaru prospekts 61, LV-2008.

NRC “Vaivari” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir - info@nrc.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties NRC “Vaivari” juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 

Privātuma politika tiks publicēta NRC “Vaivari” mājas lapā – nrcvaivari.lv

Dokumenta piemērošanas sfēra un mērķi

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. 

NRC “Vaivari” personas datu apstrādi veic jauktā (elektroniskā un manuālā) veidā šādiem mērķiem: 

 • ārstniecības vajadzībām, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un to administrēšanai;
 • personu nodrošināšanai ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
 • atbilstošas veselības aprūpes nodrošināšanai;
 • personāla uzskaitei;
 • finanšu līdzekļu uzskaitei;
 • personu drošību un īpašumu aizsardzību NRC “Vaivaru” telpās un teritorijā;
 • pētniecībai. 

Vaivari ir šādas personas datu apstrādes sistēmas:

 • Ārsta birojs;
 • Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu uzskaites programma;
 • Finanšu vadības sistēma (iekļauj grāmatvedības un personāllietu uzskaites sistēmas) (Horizon);
 • Dokumentu vadības sistēma (Namejs);
 • Telefonsarunas;
 • Videonovērošana.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – pacientiem, klientiem, kuri saņem rehabilitācijas pakalpojumus (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), personu nodrošināšanai ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, darbiniekiem, lietvedības un finanšu vadības informācijas sistēmās apstrādātos personas datus, kā arī trešajām personām, kuras izmanto NRC “Vaivaru” sniegtos pakalpojumus vai atrodas, pārvietojas pa NRC “Vaivaru” telpām un teritoriju, kā arī sniedz vai iegūts informāciju, kas satur personas datus telefonsarunās (turpmāk - datu subjekts).

NRC “Vaivari” rūpējas par datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

Privātuma politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un / vai vidē datu subjekts sniedz personas datus un kādās NRC “Vaivaru” sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 

Sensitīvo datu apstrādei tiek noteikts īpašs apstrādes veids, kas nodrošina paaugstinātu konfidencialitātes līmeni. 

Citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus NRC “Vaivari”, atļauj to apstrādi. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

NRC “Vaivari” apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu NRC “Vaivari” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus; 
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs  – lai realizētu no  NRC “Vaivaru” un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas NRC “Vaivari” leģitīmās (likumīgās) intereses;
 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi; 
 • saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.

Personas datu apstrāde

NRC “Vaivari” apstrādā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un NRC “Vaivari” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Datu subjektam saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām NRC “Vaivariem” kā iestādei ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus. Šajā gadījumā, lai īstenotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķi Pārzinis var apstrādāt visplašāko iespējamo personas datu apjomu, kas ietver  -  vārdu, uzvārdu,  personas kodu,  kontaktinformāciju, dzīvesstilu, informāciju par izslimotajām slimībām,  informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem veselības aprūpes pakalpojumus (pie kāda ārsta, cik bieži, kādus pakalpojumus izvēlas) u.c. informāciju, ko attiecīgais veselības aprūpes speciālists konkrētajā situācijā izvēlēsies noskaidrot un fiksēt  medicīniskajā dokumentācijā.

Kvalitatīvai un operatīvai datu subjekta datu apstrādes nodrošināšanai NRC “Vaivari” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, piesaistīt reitterapijas pakalpojumus sniedzošu kompāniju un tamlīdzīgi, tāpat NRC “Vaivari” var nodot datu subjekta personas datu apstrādi šādu pakalpojumu sniedzošai kompānijai, slēdzot datu apstrādes līgumu, kas nodrošina konfidencialitātes normu ievērošanu.

Ja izpildot šos uzdevumus, NRC “Vaivaru” sadarbības partneri apstrādā NRC “Vaivaru” rīcībā esošos datu subjekta personas datus, attiecīgie NRC “Vaivaru” sadarbības partneri ir uzskatāmi par NRC “Vaivaru” datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un NRC “Vaivariem” ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos datu subjekta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. panta 3. daļu, citiem tiesību aktiem un tikai tiem mērķiem kādiem tie sākotnēji tika apstrādāti.

Datu subjektam ieejot/nokļūstot NRC “Vaivari” telpās vai teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/ izeju, automašīnām un  cilvēku plūsmu teritorijā.

Zvanot uz NRC “Vaivari” norādītajiem tālruņa numuriem pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai  tiks ierakstīts komunikācijas saturs. 

Sazinoties rakstveidā, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālr, Nr., skype lietotājvārds u.tml., adrese e-pieraksta sistēmā norādītā informācija).

Pārzinis veic mājas lapas apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos, informāciju par vēlmi pieteikties uz kādu no Pārziņa nodrošinātajiem pakalpojumiem u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi.

Personas datu aizsardzība

NRC “Vaivari” aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

NRC “Vaivari” neizpauž trešajām personām datu subjekta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, Nacionālajam veselības dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, ja pakalpojums saistīts ar ES finansētu projektu, projekta turētājam un/vai CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) atbilstoši projekta un/vai līguma noteikumiem), pētījumu veikšanai pētniekiem, kuru pētījumu pieteikumi ir akceptēti saskaņā ar Ārstniecības likuma 13. pantu un 1998. gada 13. janvāra Ministru kabineta ieteikumi Nr.1 Medicīnas ētikas komitejas paraugnolikums un 2016. gada 17. novembra iekšējiem noteikumiem Medicīnas ētikas komitejas nolikums.
 • ja klients skaidri un nepārprotami piekrīt datu nodošanai;
 • ja tas tiek paredzēts ārējos normatīvajos aktos  noteiktajā kārtībā un apjomā.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Ja radīsies nepieciešamība atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, NRC “Vaivari” personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji  (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā NRC “Vaivari” nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

NRC “Vaivari” glabā un apstrādā datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr normatīvie akti uzliek NRC “Vaivariem” pienākumu glabāt datus;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā NRC “Vaivari” vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses; 
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

Sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus NRC “Vaivari” ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar NRC “Vaivari”, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.

Videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, NRC “Vaivari” vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību, tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs NRC “Vaivariem” vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

Telefona sarunu audioieraksti ar mērķi nodrošināt un uzlabot NRC “Vaivari” sniegto pakalpojumu kvalitāti un NRC “Vaivari” tiesisko interešu aizsardzību tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 15 dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs NRC “Vaivari” vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu NRC “Vaivari” leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs NRC “Vaivariem” vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt NRC “Vaivariem” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjekta personas datiem, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. 

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no NRC “Vaivaru” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē NRC “Vaivari” valdes birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, 
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, NRC “Vaivari” pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

NRC “Vaivari” atbildi sniedz rakstiski, izsniedzot to valdes birojā, saņemot apliecinājumu no datu subjekta par saņemšanu vai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

NRC “Vaivari” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Ja datu apstrādes veids paredz saņemt datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar datu subjektu

NRC “Vaivari” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi), kuras laikā tiek izklāstīta vispārēja informācija piem., par NRC “Vaivaru” sniegtajiem pakalpojumiem, speciālistu pieņemšanas laikiem, veicamajiem maksājumiem, uzņemšanas stacionārā kārtību, ambulatoro pakalpojumu saņemšanas kārtību utml.

Informāciju, kuru datu subjekts vēlās saņemt, kas kvalificējama kā vispārēja informācija, taču attiecinot to uz sevi personīgi, piemēram par pakalpojuma saņemšanas aptuveno termiņu. NRC “Vaivari” samērojot datu subjekta tiesības saņemt informāciju un datu subjekta tiesības uz datu aizsardzību, veic vismaz trīskāršu datu subjekta personas pārbaudi ar mērķi pārliecināties, ka informācija tiek izsniegta datu subjektam vai tā likumīgajam pārstāvim.

Atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), datu subjekts piekrīt, ka NRC “Vaivari” var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Lai nodrošinātu vislabāko un pilnvērtīgāko www.nrcvaivari.lv lietošanas pieredzi, Vaivari interneta vietnē tiek izmantoti sīkfaili (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

NRC “Vaivaru” mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko NRC “Vaivari” nenes atbildību.

Sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanas noteikumi

NRC “Vaivari” sociālo plašsaziņas līdzekļu mērķis ir kalpot par diskusiju platformu cilvēkiem, kas interesējas par sabiedrības aktivitātēm. Tomēr NRC “Vaivari” neuzņemas nekādu atbildību par komentāriem, ko lietotāji ievietojuši sociālo tīklu lapās. Mēs paturam tiesības izdzēst jebkuru saturu, kas ir pretrunā ar šiem lietošanas noteikumiem vai citādi uzskatāms par nepiemērotu.

Cieniet citus lietotājus un viņu viedokļus, un ievērojiet vispārēju pieklājību. NRC “Vaivari” sociālo tīklu lapās ir aizliegts ievietot nepiemērotu saturu vai materiālus, kas ir bīstami, mudina uz etniskās izcelsmes vai rasu naidu, pornogrāfiski vai reliģisko pārliecību aizskaroši, kā arī materiālus, kas uzskatāmi par reklāmu vai pārkāpj autortiesības. Lietotājiem, kas pārkāpj šos lietošanas noteikumus, var aizliegt komentēt lapu.

Citi noteikumi

NRC “Vaivari” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu klientam tā aktuālo versiju NRC “Vaivaru” mājaslapā.

NRC “Vaivari” saglabā iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas NRC “Vaivaru” mājaslapā.