Pārlekt uz galveno saturu

Ārējā finansējuma piesaiste

2022.gads

 1. 2022.gadā  turpinājās  NRC Vaivari  un Nacionālais veselības dienesta noslēgtā līguma īstenošana par rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanu. 2022. gadā projektā izstrādāts klīniskais algoritms stacionārās rehabilitācijas nodrošināšanai pacientiem pēc Covid-19 infekcijas neinfekciozā periodā, NRC Vaivari īstenots pilotprojekts digitālās rehabilitācijas VIGO testēšanai, tika izstrādāts informatīvais materiāls ģimenes ārstiem par pacientiem pēc amputācijas un amputācijas riska prevencijai, definēti rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes rādītāji stacionārajai, dienas stacionāra un ambulatorai rehabilitācijai, noslēdzās klīnisko rehabilitācijas vadlīniju “Rehabilitācija personām ar apakšējās ekstremitātes amputāciju”.

  Rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanai no valsts budžeta programmas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”  tika apgūti 92 034,85 EUR.
 2. ERAF projektā Nr. 9.3.1.2/16/I/001 „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” realizētas darbības, kas vērstas uz funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijai nepieciešamā aprīkojuma iegādi un noslēgto līgumsaistību izpildi.  Lai nodrošinātu vides pieejamības prasības, laboratorijas 2. stāva telpas  tagad ir pieejamas personām ar kustības traucējumiem, jo ir veikti atbilstoši būvdarbi ierīkojot liftu.

  Realizējot  ESF projektu, tika īstenotas darbības plānotā izmēģinājumprojekta sekmīgai realizācijai. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 601 42. punktu izmēģinājuma projektam sasniedzams uzraudzības rādītājs – apkalpoti 3000 klienti līdz 2023. gada 31. decembrim. Komulatīvi līdz 2022. gada 31. decembrim ir  izsniegti aptuveni 50% no visiem projekta ietvaros plānotajiem funkcionēšanas novērtēšanas slēdzieniem.

  ESF projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 2021. gadā tika apgūti   217 541.83 EUR, ERAF projektā -226 976.92 EUR.
 3. Tika realizēts projekts "VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“ telpu pielāgošana, lai retinātu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās" Veselības ministrijas piešķirti līdzekļi augstas gatavības projektiem). Īstenojot šo projektu tika nodrošināta Covid-19 seku rehabilitācijas programmu realizācija atbilstošā infrastruktūrā ar atbilstošu tehnoloģisko aprīkojumu un personāla resursiem. Lai stiprinātu ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kapacitāti un pilnveidotu Covid-19 pārslimojušo pacientu  rehabilitācijas sniegšanas pakalpojumus NRC Vaivari telpās, tika veikta telpu vienkāršotā atjaunošana (palātas aprīkotas ar medicīniskā skābekļa padeves iekārtām, mūsdienīgām konsolēm, telpās ir nomainītas mēbeles, pārbūvētas ventilācijas sistēmas, nomainīta ugunsdrošības un elektrības instalācija, paplašinātas un labiekārtotas fizioterapijas zāles, kā arī medicīnas personāla telpas, ierīkota pacēlāju sistēma pacientu pārvietošanās uzlabošanai (sliedes fizioterapijas zālē, pacientu istabās) .

  2022.gada aprīlī projekta īstenošana savlaicīgu un sekmīgi ir noslēgusies, nodaļas telpās vienkāršotās atjaunošanas būvniecības darbi pabeigti, Jūrmalas valstspilsētas  būvvaldē ir saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu.  2022.gada maijā  savu darbu  jaunajās, labiekārtotajās telpās uzsāka  jauna NRC Vaivari rehabilitācijas nodaļa, īstenojot  pēcCOVID-19 infekcijas un pēc intensīvās terapijas seku sindroma rehabilitācijas programmu.

  Projekta aktivitāšu īstenošanai   tika apgūti 658 861,78 EUR.
 4. Turpinās projekta "VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās" realizācija, izmantojot  Veselības ministrijas piešķirtos līdzekļus augstas gatavības projektiem (piešķirti līdzekļi 1 996 800 EUR apmērā). Jūrmalas valstspilsētas būvvaldē būvniecības iecerei ir saskaņots būvprojekts minimālajā sastāvā un saņemta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem, ir izstrādāta un realizēta projekta daļa par bijušā dzesēšanas baseina un sūkņu mājas  nojaukšanu NRC Vaivari teritorijā, teritorijas rekultivāciju, sagatavojot  vietu jaunas ēkas būvniecībai. Tika  pieņemts lēmums par projektēšanas uzdevumu maiņu, kas secīgi pagarina projekta realizēšanas termiņus, bet mazina tālākās ēkas ekspluatēšanas izmaksu sadārdzinājuma riskus. Izvērtējot visus riskus, tika pieņemts lēmums jaunai ēkai paredzēt apkuri ar siltumsūkņiem.

  Projekta aktivitāšu īstenošanai   tika apgūti 83 006 EUR.
 5. Ārlietu ministrija ir atbalstījusi NRC Vaivari projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” pieredzes apmaiņa ar Ukrainas slimnīcām rehabilitācijas programmu ieviešanā pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām“ (granta Nr. LV-51) īstenošanu. Projekta budžets 89 350 EUR, projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2023. gada oktobra beigām.

  Projekta mērķis ir sadarbība un pieredzes apmaiņa ar četrām Ukrainas ārstniecības iestādēm, palīdzot ieviest rehabilitācijas programmas no Krievijas militāras agresijas cietušiem pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijas un informējot par tehnisko pamatlīdzekļu aprites sistēmas izveidi.

  Projekta sadarbības partneri ir Ukrainas ārstniecības iestādes. Projekta ietvaros Latvijas multiprofesionālās komandas speciālisti ne tikai attālināti un klātienē konsultēja Ukrainas rehabilitācijas speciālistus,  kā arī klātienē organizēja pieredzes apmaiņas vizītes. Konsultācijas ir par multifunkcionālas rehabilitācijas komandas izveidi un iesaisti/nozīmi rehabilitācijas nodrošināšanā pacientiem pēc kara traumām, amputācijām, par tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmas izstrādi Ukrainā. NRC Vaivari izstrādātie informatīvie materiāli tika tulkoti ukraiņu valodā, drukāti un nosūtīti uz Ukrainas ārstniecības iestādēm.

  Projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 2022. gadā tika apgūti 24 221,61 EUR.

 

2021.gads

 1. 2021.gadā NRC Vaivari  un Nacionālais veselības dienests  noslēdza līgumu par rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanu. Dokumentācijas  izstrādē piedalījās multiprofesionāla rehabilitācijas komanda gan no NRC Vaivari speciālistiem, gan tika piesaistīti speciālisti no citām ārstniecības iestādēm. 2021. gadā izstrādāti, aprobēti, ieviesti aprūpes problēmu rīcības algoritmi pacientu aprūpes kvalitātes uzlabošanai, subakūtās rehabilitācijas un ilgtermiņa rehabilitācijas / dinamiskās novērošanas pacientu (pieaugušie / bērni) aprūpes līmeņu noteikšanai stacionāros. Uzsākta izstrāde metodiskajām rekomendācijām multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbam ar pacientiem pēc apakšējās ekstremitātes amputācijas. Sadarbībā ar VSIA BKUS izstrādāts informatīvais materiāls bērniem pēc ekstremitāšu amputācijas pirmreizējai protezēšanai un rehabilitācijai. Izstrādāts un praksē ieviests algoritms insulta un muguras sāpju pacientu rehabilitācijai. Uzsākts NRC Vaivari pilotprojekts digitālās rehabilitācijas VIGO testēšanai.
  Rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanai no valsts budžeta programmas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” tika piešķirti un apgūti 94 054,84 EUR.
 2. Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvaros tika īstenots pasākums ar mērķi attīstīt infrastruktūru funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei personām ar ārstniecības personu atzītiem funkcionēšanas traucējumiem (projekts Nr. 9.3.1.2/16/I/001 „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei”).
  Eiropas Sociālā fonda projektā "Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte"  paredzēts ieviest funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu.
  Īstenojot  ERAF projekta aktivitātes, 2021.gadā ir pabeigta funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas telpu izbūve Rīgā, Ventspils ielā 53 un ar 2021. gada 1.oktobri ir atvērta Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra struktūrvienība - Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorija. Ir pabeigta datu bāzes izstrāde funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijā iegūto datu uzglabāšanai un apstrādei,  kā arī turpinājās funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas aprīkojuma iegāde.
  ESF projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 2021. gadā tika apgūti   55 564.22   EUR, ERAF projektā -1 145 970.16 EUR.
 3. Saņemot Veselības ministrijas piešķirtos līdzekļus augstas gatavības projektiem, tika uzsākta projekta "VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” telpu pielāgošana, lai retinātu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās" īstenošana (piešķirti līdzekļi 500 000 EUR apmērā). Uzsākti projektēšanas darbi, izstrādāta Apliecinājums karte, iepirkuma rezultātā noslēgts  līgums par būvdarbu veikšanu un uzsākti būvdarbi. Telpās tiks veikti vienkāršotās atjaunošanas darbi, lai nodaļa uzsāktu darbu labiekārtotās telpās, sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu centra pacientiem un personālam, tādējādi paaugstinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti. Projekta īstenošana turpināsies 2022.gadā un 2021.gadā tika apgūti 250 000 EUR.
 4. NRC Vaivari uzsāka  realizēt projektu "VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās"  par jaunas ēkas būvniecību, izmantojot  Veselības ministrijas piešķirtos līdzekļus augstas gatavības projektiem (piešķirti līdzekļi 1 996 800 EUR apmērā). Lai stiprinātu medicīniskās palīdzības sniegšanas kapacitāti un pilnveidotu nākotnē negatīvu Covid-19 pacientu plūsmu NRC “Vaivari” telpās, paredzēts  ambulatoro pakalpojumu sniegšanu pārcelt uz citām telpām, nodalot stacionāro un ambulatoro pacientu plūsmu un izveidojot atsevišķus telpas ar  dažādiem drošības pasākumiem  katrai šai pacientu plūsmai.  Pēc VM un MK atbilstošu lēmumu pieņemšanas, 2021.gada 14.septembrī tika parakstīts līgums un  uzsākti projektēšanas darbi. saņemts Būvvaldes akcepts   Paskaidrojuma rakstam  ēkas demontāžai.  Projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 2021. gadā tika apgūti  20 000 EUR.

 

2020. gadā NRC Vaivari  un Nacionālais veselības dienests bija noslēgušas līgumu par rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanu, kura mērķis ir veidot medicīnas iestādēs vienotu pieeju rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. Klīniski metodiskās vadības dokumentācijas izstrādē, apmācību nodrošināšanā, metodiskā materiāla izstrādē piedalījās multiprofesionāla rehabilitācijas komanda gan no NRC Vaivari speciālistiem, gan tika piesaistīti speciālisti no citām ārstniecības iestādēm. Rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanai no valsts budžeta programmas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” tika piešķirti 90 325,68 EUR.

2020. gadā turpinājās Eiropas Savienības struktūrfondu finansētu, savstarpēji saistītu projektu īstenošana - ERAF projekts "VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centra “Vaivari”” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" un ESF projekts "VSIA "NRC "Vaivari" funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju sistēmas izveide un ieviešana" .

ERAF projekta ietvaros 2020. gadā tika veikti projektēšanas darbi un saskaņā ar noslēgtā līguma par būvdarbu veikšanu un iebūvējamo mēbeļu piegādi un uzstādīšanu funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijā Rīgā, Ventspils ielā 53, SIA “Moduls Engineering” veica telpu atjaunošanas darbus. Projektā paredzēto pasākumu  īstenošanai 2020. gadā tika apgūti 257 253,20 EUR.

ESF projektā piesaistītais pakalpojuma sniedzējs – Rīgas Stradiņa universitātes iesniedza savu nodevumu “Situācijas izpēte par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde“. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes darba grupu un tehnisko pakalpojumu sniedzējiem Vaivaru NRC projekta darba grupa organizēja reģionālo semināru ciklu (Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā, Valmierā, Rīgā).

Projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 2020. gadā tika apgūti 200 734,09 EUR.